Relator toteutti Etelä-Savon maakunnan tietohallinnon valmistelustrategian

Maakuntauudistuksessa on hyvin tärkeää huomioida muutokset tietohallinnon kannalta. Relator pyydettiin selvittämään Etelä-Savon maakunnan tietohallinnon toiminnassa ja organisoinnissa huomioon otettavia asioita, jotta maakunnan tietohallinnon muodostaminen tapahtuisi mahdollisimman mutkattomasti.

Relator tarjosi kompaktia kokonaisuutta ja heillä oli hyvä näkemys meidän tarpeista, kommentoivat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen sekä maakuntauudistuksen ICT-projektipäällikkö Jukka Mielonen Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Etelä-Savon maakunnan tavoitteena on tarjota asukkailleen kattavat ja helppokäyttöiset digitaaliset palvelut, jotka tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Maakunta haluaa hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja heillä tulee olla jatkuvasti käytössä ajantasainen tilannekuva tuotettujen palveluiden vaikuttavuudesta, kustannuksista ja laadusta. ICT-palveluiden sekä digitaalisten ratkaisujen avulla halutaan varmistaa asiakastyytyväisyys ja yhtenäinen palvelukokemus. Etelä-Savon maakunnalle on myös hyvin tärkeää, että palveluiden tietoturva ja tietosuoja eivät vaarannu muutoksen aikana missään vaiheessa.

Maakunnan tietohallinnon tärkein tavoite on tuottaa tulevalle maakunnalle toimivat, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut yhteistyössä toiminnan kanssa, kommentoi Merja Ikäheimonen.

Nykytilan selvittämiseksi ja strategian laatimista varten haastateltiin useita henkilöitä maakuntaan siirtyvistä organisaatioista. Haastatteluissa otettiin huomioon laajasti strategian eri osa-alueita ja esille nousivat  esimerkiksi tietohallinnon resurssointi, palvelutuotannon jatukuvuus ja tietoturvan huomiointi. Haastatteluiden pohjalta saatiin selkeä nykytilanteen kuvaus, jonka avulla voitiin asettaa realistisia tavoitteita maakunnan tietohallinnon organisoitumiselle.

Pienryhmähaastatteluilla pystyttiin tehokkaasti varmistamaan eri osapuolien näkemysten huomioon ottaminen strategian valmistelussa, kommentoi Relatorin tietoturva-asiantuntija Olli Pitkänen.

Tuloksena syntyi tietohallinnon valmistelustrategia kuvaamaan maakunnan ICT-ratkaisujen tavoitetilaa sekä linjauksia niiden saavuttamiseksi. Raportissa huomioitiin tietohallinnon keskeiset linjaukset, organisointi, jatkuvuudenhallinta ja tarvittavat toimenpiteet.

Valmistelun avulla saimme selkeän kokonaiskuvan tulevasta maakunnasta. Yhteistyö oli erinomaista alusta saakka. Palvelu toimi ”avaimet käteen” periaatteella, kommentoi Jukka Mielonen.